Tájékoztatás hírlevél feliratkozásról

 

Feliratkozásoddal kifejezett hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzési célból személyre szabott hírlevelet, üzeneteket küldjünk részedre, melyekben kimutatásokat kaphatsz aktivitásodról, valamint  tájékoztatást az ingatlan.com szolgáltatásairól, piaci információkról, aktualitásokról, ajánlatokról,  leányvállalataink, üzleti partnereink reklám üzeneteiről. E célból hozzájárulsz az ezekhez szükséges személyes adataid kezeléséhez, a weboldalon és a kiküldésre kerülő hírlevelekben mutatott aktivitásod nyomon követésére. A személyes adataidat a hozzájárulásod alapján a személyre szabott üzenetek küldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod megadása. Az adataid törlési határideje: a leiratkozásoddal egyidőben. Adatkezelési szabályzat megtekinthető itt: https://info.ingatlan.com/adatvedelem 

Az adatkezelő és elérhetőségei: ingatlan.com Zrt.; 1024 Budapest, Fény u. 16. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Balogh László; +36 1 237 2065 (munkanapokon 10.00-17.00),  dpo@ingatlan.com

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhetsz személyes adataidhoz, kérheted azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheted, hogy az általad rendelkezésre bocsátott adatokat az ingatlan.com Zrt. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban számodra átadja. A személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokhoz bizonyos esetben további cégek is hozzáférhetnek, erről pontos tájékoztatást Adatvédelmi Szabályzatunkban találsz. Vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: www.naih.hu

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Hozzáférési jog

Ön hozzáférést kérhet személyes adataihoz. E jog gyakorlása esetén tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférés jogának gyakorlása esetén az Önről kezelt személyes adatok másolatát is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az első esetben ez ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve — figyelembe véve az adatkezelés célját – Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A helyesbítéshez való jog gyakorlása esetén Ön kérheti, hogy tájékoztassuk azon címzettekről, amelyekkel az adatokat korábban közöltük, illetőleg a joggyakorlást követően értesítettünk a helyesbítésről, ideértve azon címzetteket is, amelyek esetében az értesítés lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben:

A törléssel kapcsolatban – ha a fenti feltételek fennállnak — az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés joga alól a vonatkozó jogszabály számos kivételt állapít meg (pl. az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához, jogi igények érvényesítéséhez, stb). Ha ilyen körülmény fennáll, arról természetesen Önt a kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk. 

A törléshez való jog gyakorlása esetén Ön kérheti, hogy tájékoztassuk azon címzettekről, amelyekkel az adatokat korábban közöltük, illetőleg a joggyakorlást követően értesítettünk  a törlésről, ideértve azon címzetteket is, amelyek esetében az értesítés lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha 

A fenti esetekben a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlása esetén Ön kérheti, hogy tájékoztassuk azon címzettekről, amelyekkel az adatokat korábban közöltük, illetőleg a joggyakorlást követően értesítettünk az adatkezelés-korlátozásról, ideértve azon címzetteket is, amelyek esetében az értesítés lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy  a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat (ha ez technikailag lehetséges) egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. E jogával Ön abban az esetben élhet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. 

A tiltakozás joga, a hozzájárulás visszavonása 

Ön élhet a tiltakozás jogával is olyan esetekben, amelyekben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, esetleg az adatkezelés közérdekű gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: dpo@ingatlan.com

Automatizált döntéshozatal

Önnek jogai vannak az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban is. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. E szabály alól a vonatkozó jogszabály kivételeket is megállapít; ezekről az Ön jogérvényesítése során tájékoztatjuk. 

Az elhunytak adataival kapcsolatos jogok 

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz fűződő jogot az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz fűződő jog, valamint — ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

A hatóság levelezési címe: 1363  Budapest, Pf.: 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu