Lízing

lízingszerződés alapján a lízingbe adó a lízingbe vevő által meghatározott speciális dolgot (esetünkben ingatlant) kifejezetten abból a célból vásárolja meg a szállítótól, hogy azt a lízingbe vevő tartós használatába adja, aki ezért ellenértékül lízingdíjat fizet, és átvállalja azon kötelezettségeket, amelyek egyébként a tulajdonost terhelnék. (Típustól függően a definíció módosulhat.)

Az ingatlanlízingről bővebben az ezzel foglalkozó szócikkben olvashatnak, az alábbiakban pedig általában a lízingről.

Típusai

Operatív (működési) lízing

Az operatív lízing esetében a szerződés tartalma nem a finanszírozás, hanem a szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbeadó valamilyen eszközt meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében a lízingbevevő használatába ad, a lízingbevevő pedig a futamidő lejártával a lízingtárgyat visszaszolgáltatja a lízingbeadónak. Az eszköz tulajdonjoga a lízingbeadónál marad.

Pénzügyi (finanszírozási) lízing

A pénzügyi lízing, amelynek keretében a lízingbeadó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a szerződés lejáratakor a lízingbevevő jellemzően él a szerződés által biztosított vételi jogával, és ezzel megszerzi a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogát. (A közbeszédben és az ingatlanwiki.comszócikkeiben is lízing alatt pénzügyi lízinget értünk.)

A pénzügyi lízing lehet:

  • zárt végű, amikor a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus,
  • nyílt végű, amikor a lízingbevevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik.

Vagyis a nyílt végű pénzügyi lízingnél a lízingbevevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja.

Feltételek

A lízing feltételei sok hasonlatosságot mutatnak a hitel feltételeivel, hiszen mindkét konstrukciónál van

  • futamidő,
  • törlesztőrészlet,
  • kamat,
  • hitelbírálati díj,
  • elvárt önrész,
  • saját erő.

Ugyanakkor a feltételek eltérők is lehetnek. Például az egyes szolgáltatóknál a lízing esetén nincs életkorra vonatkozó szerződéses korlátozás. A hitelintézetek körében általánosan elterjedt piaci gyakorlat ugyanis, hogy meghatározott életkor feletti ügyfeleiknek nem nyújtanak hitelt, mert a lízingbevevő életkorát olyan kockázati tényezőnek tekintik, amely közvetlenül befolyásolja az ügyfél fizetőképességét, a hitel megtérülését. Ez nemcsak Magyarországon, hanem a világon máshol is alkalmazott gyakorlat. A finanszírozásnál jellemző tendencia az adósokra, lízingbevevőkre irányadó korhatár kitolódása. Az ebből eredő kockázatot a lízingbeadók általában életbiztosítás megkötésének előírásával fedezik.

Hitelképesség

A pénzügyi intézményeknek pénzügyi lízing nyújtása esetén is meg kell vizsgálniuk a természetes személy ügyfél ún. „hitelképességét”. Ingatlanlízing esetében mindenképpen szükséges önerő is, mivel a forintban nyújtott pénzügyi lízing értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80 százalékát, euró alapú lízingnél 65, más deviza alapú – például svájci frankban nyújtott – lízingnél pedig az ingatlan forgalmi értékének 50 százalékát.

A lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó bírálat magába foglalja a lízingbe vevő adósminősítését és a lízingtárgy fedezetértékelését is.

A módosítás lehetőségei

A fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződések a pénzügyi intézmény által egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatok, díjak, költségek vonatkozásában módosíthatóak. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát a pénzügyi intézmények akkor jogosultak gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza, valamint a hitelező az ún. árazási elveit írásban rögzítette.

Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamatok, díjak vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja sem változtatható az ügyfél számára kedvezőtlenül.

Értesítési szabályok

Kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfelek számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni és az ügyfelet közvetlenül, postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón is tájékoztatni kell a módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról. Ezen értesítési szabályokat nem kell alkalmazni a referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás esetén. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítással kapcsolatos tájékoztatást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni.

Díjmentes felmondás lehetősége

Pénzügyi lízingszerződéseknél kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítása esetén az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. E szabály nem alkalmazandó a referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású pénzügyi lízing tekintetében a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás esetén.

Lízingdíj

A rendszeresen (havonta) fizetendő lízingdíjat két részre lehet bontani:

  • tőkerész, amely az eszköz vételárának havonta történő megfizetését jelenti,
  • kamatrész, mely a lízingbeadó költségeit és nyereségét fedezi.

A tőkerész a lízingtárgy szerződés szerinti árával azonos, míg a kamatrész nagysága a felek megállapodásától függ.

bruttó lízingdíj a szerződés teljes vételárát jelenti. Beletartozik az induló lízingdíj, az azt követő (havi vagy negyedéves ütemezésben fizetett) lízingdíjak és az általános forgalmi adó. A bruttó összeg áfával csökkentett értéke a nettó lízingdíj.

A hitelbírálati vagy kezelési díj a finanszírozott összeg meghatározott százaléka, ami a piacon általában 1-3 százalék között mozog.

Deviza alapú lízing

A lízingkonstrukció lehet forint vagy deviza alapú. A deviza alapú finanszírozás esetén az árfolyamkockázat az ügyfelet terheli, ha a folyósítás és a törlesztés is forintban történik.

A deviza alapú finanszírozás lényege, hogy a lízingcég a finanszírozott összeget forintban folyósítja, de devizában tartja nyilván (a folyósításnál devizavételi árfolyamot alkalmaz), az ügyfél pedig a lízingdíjat (tőketörlesztést, kamatot és a kapcsolódó díjakat) forintban fizeti, az aktuális deviza eladási árfolyamán. Hasonlóan a deviza alapú hitelhez.

A deviza alapú finanszírozás kockázata az ügyfél számára abban áll, hogy a forint leértékelődése esetén a törlesztőrészlet forintban számított összege megemelkedik, mivel a törlesztőrészletet jellemzően az aktuális devizaeladási árfolyamon átszámított összeg alapján kell megfizetni.

Kamat

Általános gyakorlat az, hogy a lízing kamatozása valamilyen pénzpiaci kamatlábhoz kötött, aminek következtében a kamat a kamatláb függvényében változik. Amennyiben e referenciakamatláb változása a szerződésben a szerződéskötéskor rögzített mértéktől eltér, akkor a szerződésben meghatározott módszer szerint a tartozás „átárazódik”, azaz a hátralévő havi törlesztőrészletek is megváltoznak. Az átárazásról a lízingbevevő a hirdetmény, vagy a havi elszámolás során kap tájékoztatást.

Hitelezés esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) segít a különböző konstrukciók közötti összehasonlításban. Amennyiben az ingatlanlízingre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban szerepel a lízing kamata, bármilyen költsége, törlesztőrészlete vagy ezekkel összefüggésbe hozható bármilyen utalás, akkor közvetlenül ezt követően a THM értékének a lízingtermékeknél is szerepelnie kell legalább ugyanakkora méretben és megegyező megjelenítésben.

Előtörlesztés

A fogyasztó minden esetben élhet a pénzügyi lízing részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a pénzügyi intézmény csökkenti a pénzügyi lízing teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a lízingszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó kamattal, és a kamaton kívüli minden ellenszolgáltatással.

A pénzügyi lízing előtörlesztése esetén a pénzügyi intézmény jogosult az előtörlesztés miatt keletkezett költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke – a törvényben meghatározott eltérést kivéve – nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát. A fent meghatározott költségen felül a finanszírozó az előtörlesztés során semmilyen további fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

Nem illeti meg a finanszírozót költségtérítés a lízingbevevő teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha a fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített.

Figyelem!

Egy adott ügylet hitel és lízing megoldása közül majdnem minden esetben a lízing a drágább, ha az összes költséget tekintjük, miközben a törlesztés esetenként akár alacsonyabb is lehet. A lízing esetében az egész futamidő alatt a finanszírozó tulajdonában van a fedezet (ingatlan), az csak a teljes tartozás kiegyenlítését követően és az összes költség megfizetése után kerülhet a lízingbe vevő (adós) tulajdonába, ezért bármilyen törlesztési késedelem, vagy akár csak vita esetén a lízingbe vevő könnyen és gyorsan kerülhet utcára addigi összes befizetése elvesztése mellett.

A lízing ugyanakkor kedvező megoldás lehet, de semmiképpen nem azoknak, akik nem tudják a hitelfeltételeket sem teljesíteni, egyszerűen szólva nem azoknak, akiknek nincs elég pénze, hanem azoknak, akiknek van, és bizonyos szempontokból a hitelnél kedvezőbb helyzetet kívánnak elérni. Leggyakoribb az adó, illeték, családi, vagyoni okból történő választás.

A hazai gyakorlatban sokan választották a lízinget hitel helyett olyanok is, akik valamilyen más előnyt vártak, de ezek az ügyletek – részben ismerethiány, részben a banki alultájékoztatás miatt – többségében problémásakká váltak, semmiképpen nem eredményeztek ügyfélelégedettséget.

Összegezve: a lízing nem az általános pénzügyi ismeretekkel rendelkező lakosság forráspótlásának eszköze.

Forrás: ingatlanmagazin.com

Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete