Hitel

Habár sokszor használjuk azonos értelemben a hitel és a kölcsön fogalmát, a kettő nem ugyanaz.

hitel a pénzhezjutás lehetőségét jelenti, míg a kölcsön a felvett pénzösszeget. A hitelnek és a kölcsönnek is ára van, hitel után azért fizetünk, mert a bank „rendelkezésünkre tartja” a pénzt, ha pedig azt igénybe vesszük, azaz kölcsönt veszünk fel, az után kamatot kell fizetnünk.

Amikor a folyósítás és a törlesztés forintban történik, de devizában (külföldi pénznemben) van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztőrészlet, devizahitelről beszélünk.

Hitelszerződés

Három típusú hitelszerződést alkalmazhatnak a pénzintézetek:

  • opciós szerződést,
  • kölcsönszerződést és
  • közjegyzői okiratot végrehajtási záradékkal.

Korábban a lakáshiteleket kölcsönszerződésbe foglalták. Az elhúzódó ügyek miatt a bankok az utóbbi, nagyjából tíz évben szinte kizárólag végrehajtható záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződésekkel folyósítottak lakáshiteleket. Ez esetben nem kell fizetési meghagyást kibocsátani, az okiratot elegendő záradékoltatni, majd végrehajtási lapot kiállítani és lényegében kezdődik az adós ellen a végrehajtási eljárás.

Hitelbírálat

A hitelbírálat magában foglalja az adósminősítést és a fedezetértékelést is. A hitelbírálati idő a hitelcéltól és a hitel összegétől függ. A kis összegű hiteleket helyben szokás elbírálni, milliós nagyságrendű hitelekről azonban rendszerint az adott pénzügyi szervezet területi központja dönt.

Hitelfedezet

Hitelfedezeti Biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás a hitelintézet vagy a hitelező által a tartozás biztosítékául követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Jelzáloghitel

A jelzáloghitel esetében a hitel fedezete a biztosítékul felajánlott ingatlan. Erről bővebben a jelzáloggal foglalkozó szócikkben.

Kezesség

A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett (adós) nem teljesít, maga fog helyette fizetni a jogosultnak (hitelező). Erről bővebben a kezességgel foglalkozó szócikkben.

Díjak

Teljes hiteldíjmutató (THM)

A három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező lakossági kölcsönök esetén egy évre vetítve, százalékos formában mutatja meg azokat a költségeket, melyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell. Bővebben az ezzel foglalkozó szócikkben.

Kamat

A hitel-, kölcsön- és lízingszerződésben is egyértelműen meg kell határozni a kamatot. Ezt a bank egyoldalúan csak akkor módosíthatja, ha a szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi a számára. A hitelintézet üzletszabályzatának tartalmaznia kell a bankhitel- és bankkölcsönügylet általános szerződési feltételeit, ezen belül a kamatszámítás módját, a kamat változtatásának szabályait is. Az ügyleti kamat (szerződéses kamat) szabad megállapodás tárgya. A késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár. A kamatperiódus azt az időtartamot jelenti, amely időtartam alatt az ügyleti kamat nem változik. Jellemzően 3 vagy 6 hónap, 1 év vagy 5 év. Tehát a kamat mértéke negyedévente, félévente, évente vagy ötévente kerülhet módosításra.

Közjegyzői díj

A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő díj.

Rendelkezésre tartási jutalék

Olyan díj, amelyet a bank akkor számol fel, ha az ügyfél a megítélt hitelt nem azonnal vagy nem teljes mértékben hívja le. Általában a fel nem használt összeg arányában fizetett, százalékban meghatározott díj. A bank az egyes konstrukciókban, amennyiben a rendelkezésre tartott hitelkeret után, rendelkezésre tartási jutalékot számít fel – azt a szerződéskötés napjától a folyósítás napjáig számítja fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartási időszak végéig, az egyedi szerződésekben rögzítettek szerint kerül megfizetésre.

Szerződésmódosítási díj

A bank a kölcsönszerződés módosításának esetén a szerződésmódosítás hatályba lépése napján hatályos hirdetményben foglalt mértékű szerződésmódosítási díjat számít fel, aminek a megfizetése a szerződésmódosítás hatályba lépése napján esedékes.

Előtörlesztés

Az ügyfél – a szerződés megszüntetése érdekében – minden esetben élhet a határidő (lejárat) előtti teljesítés (törlesztés) jogával. Ilyen törlesztés vagy teljesítés esetén a hitelintézet köteles a hiteldíjat arányosan csökkenteni.

A bank a részleges előtörlesztés és a teljes kölcsönösszeg előtörlesztése esetén az előtörlesztés napján hatályos hirdetményében meghatározott _előtörlesztési díj_at számítja fel, melynek megfizetése az előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes.

Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és ingatlanmagazin.com