Általános Szerződési Feltételek

Nálunk a jogi tudnivalók nem azért vannak, hogy valamit eltitkoljunk, hanem azért, hogy minél jobban megértsük egymást hirdetőinkkel.
Ezért alakítottuk ki ezt az oldalt a lehető legérthetőbbre. A legfontosabb szabályainkat összefoglaltuk:

Amit mi garantálunk

 • Nálunk nincsenek meglepetések és rejtett költségek, a díjszabásunk világos és nyilvános.
 • Mi nem kérünk utólag pénzt az apróhirdetésekért.
 • Az irodánk nem egy pálmafás szigeten, hanem Budapesten van.
 • Ügyfélszolgálatunk munkaidőben elérhető és minden kérdésre válaszol.
 • Az ingatlan.com 1997 óta megbízható partner. És az is marad.
 • Az adataidat biztonságosan kezeljük, csak a hozzájárulásoddal adjuk át, kizárólag fejlesztési célra.

Amit Tőled kérünk

 • Csak valódi ingatlant hirdess, valós áron. A hirdetésben lévő információkért te vagy felelős.
 • Egy ingatlanról egy hirdetést tegyél fel, és egy hirdetésben csak egy ingatlant hirdess.
 • Ugyanarról az ingatlanról ne tegyél fel sorozatosan új hirdetést, az előző törlésével sem.
 • képek csak az ingatlant ábrázolhatják, nem lehet rajtuk fotómontázs, logó, link vagy bármilyen kapcsolatfelvételi lehetőség.

Hatályos: 2022.03.03-tól. – Korábbi verziók
Letölthető formátum (PDF): ÁSZF 2022.06.01-től

Adatvédelmi Szabályzatunk megtekinthető itt.

 1. Meghatározások

Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.

Adatbázis
 jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist.

Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát.

ÁFA jelenti a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

Állami Társaság jelenti azt a Felhasználót, amelyben a Magyar Állam - a részesedés mértékétől függetlenül - közvetlenül vagy közvetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Automata Betöltés jelenti a Szolgáltató által fejlesztett azon számítástechnikai megoldást, amelynek segítségével az arra jogosult Office Hirdető automatizált eljárás keretében tud Ingatlanhirdetéseket kezelni (feladni, módosítani, törölni) a saját Regisztrációjához kapcsolódóan.

Corporate Hirdetés jelenti az Ingatlan Corporate Hirdető általi, pályázat vagy árverés útján történő értékesítésére irányuló hirdetést, valamint az Ingatlan Önkormányzat általi bérbeadására irányuló hirdetést.

Corporate Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki Önkormányzatnak, Önkormányzati Társaságnak, Állami Társaságnak vagy Pénzügyi Intézménynek minősül és Corporate Hirdetést ad fel.

Display Hirdetés jelenti a Felületeken elhelyezett a Grt. 3.§ d) pontja szerinti reklámot, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő anyagot, PR-cikket, tájékoztatást.

Display Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Display Hirdetési felületet vásárol a Szolgáltatótól.

Display Médiaajánlat jelenti a Szolgáltatónak a https://sales.ingatlan.com/mediaajanlat/ honlapon elérhető Display Hirdetésre vonatkozó ajánlatát.

Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát.

Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen.

Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Felületek jelenti a Weboldalakat és a Mobilalkalmazásokat együttesen.

Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.

Hirdetés jelenti a Display Hirdetéseket,a Corporate Hirdetéseket és az Ingatlanhirdetéseket együttesen.

Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést.

Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre.

Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot.

Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

Lakópark jelenti azt a tervezés, kivitelezés alatt álló, vagy újonnan elkészült ingatlan-együttest, amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára szolgáló Ingatlan található.

Lakópark Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Lakóparkot vagy az abban található, lakás céljára szolgáló Ingatlant hirdet a Felületen.

Lakópark Szolgáltatási Csomag jelenti a Szolgáltatónak a https://sales.ingatlan.com/mediaajanlat/lakopark/ honlapon elérhető Lakópark hirdetésére vonatkozó szolgáltatási csomagjait.

Magánfelhasználó jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadára vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.

Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.

Mobilalkalmazások jelenti a Szolgáltató által fejlesztett, a Google Play, valamint az App Store online áruházakban közzétett és onnan letölthető, Android és IOS operációs rendszereken használható szoftvereket (alkalmazásokat), amelyeken keresztül a Szolgáltatások, vagy azok egy része elérhető és igénybe vehető.

Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést.

Office Hirdető (Közvetítő)

i, nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy
ii, egyszerre háromnál több, saját tulajdonában álló Ingatlant vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát hirdet a Felületeken.

Önkormányzatjelenti azt a Felhasználót, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint helyi önkormányzatnak minősül.

Önkormányzati Társaságjelenti azt a Felhasználót, amelyben Önkormányzat - a részesedés mértékétől függetlenül - közvetlenül vagy közvetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Pénzügyi Intézményjelenti azt a Felhasználót, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint pénzügyi intézménynek minősül.

Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Regisztráció jelenti a Felhasználó által a Felületeken létrehozott felhasználói fiókot.

Szellemi Alkotás jelenti azokat a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel.

Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.

Szolgáltató jelenti az ingatlan.com Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.

Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt.

Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: ingatlan.com, immobiliareungheria.net, immobilieninungarn.com, immobilienungarn.net, inmuebleshungria.com, inmuebleshungria.net, realestatehungary.co.uk, realestatehungary.hu, rightmovehungary.com, selogerhongrie.com, selogerhongrie.net, lakopark.ingatlan.com.

 1. A Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: ingatlan.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Fény u. 16.
Szolgáltató telefonszáma: + 36 1 237 2060
Szolgáltató e-mail címe: segitunk@ingatlan.com
Ügyfélszolgálat email címe: segitunk@ingatlan.com
Telefonos elérhetőség magánszemélyek részére: +36 1 237 2065
Telefonos elérhetőség Office Hirdetőknek: +36 1 237 2060
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: munkanapokon 10-től 17 óráig
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-045793
Szolgáltató adószáma: 14085622-2-41
Tárhelyszolgáltatás biztosítója: RackForest Kft. és Amazon Web Services, Inc.
 1. Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése
  1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
  2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
  3. Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.
  4. Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
  5. Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató 2019. február 10. napjáig hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak.
  6. A Szolgáltató jogosult a Szerződés részét képező jelen ÁSZF-et vagy a Szerződést egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az egyoldalú szerződésmódosításról a Weboldalak nyitólapján, a Weboldalak felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint – a Felhasználók által megadott elektronikus elérhetőségen – e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal. A Felhasználó jogosult a módosítás hatályba lépéséig a Szerződést minden további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Amennyiben a Felhasználó nem él a részére biztosított felmondási joggal, bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével a Felhasználó elfogadja a Szerződés és az ÁSZF módosítását.
  7. A Szolgálató egyoldalú szerződésmódosításra jogosult, ha azt a meglévő Szolgáltatások feltételeiben történő változás, a meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása, az Adatbázis minőségének biztosítása, a Felhasználói kör változása, a Szolgáltató működésében bekövetkező változás, jogszabályváltozás, bírósági vagy hatósági döntés vagy a Szolgáltató gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja.
  8. Nem tekinthető a meglévő Szerződés és az ÁSZF módosításának az új Szolgáltatások bevezetése, tekintettel arra, hogy a Felhasználó részére új Szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, így ezen új Szolgáltatások nem érintik sem a Felhasználók meglévő Szerződését, sem az ÁSZF-ben rögzített feltételeket.
  9. Nem tekinthető a meglévő Szerződés módosításának az olyan új ÁSZF feltételek bevezetése vagy a már meglévő feltételek módosítása, amely módosítás nem érinti a Felhasználó Szerződését, továbbá az adminisztratív jellegű módosítások sem.
  10. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban, amelyek a következő linken tekinthetők meg: https://info.ingatlan.com/aszf/korabbi-aszf-verziok/.
  11. Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni.
  12. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
  13. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
  14. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.
 2. A Szerződés létrejötte
  1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi szerződés elektronikus úton történő megkötésével, illetve egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
  2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza.
  3. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 3. A Szerződés tárgya
  1. A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.
  2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.
 4. A Szolgáltatási Díj
  1. A mindenkori Szolgáltatási Díjakat az ÁSZF 1. számú melléklete link formájában tartalmazza.
  2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
  3. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.
  4. A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a határozott idejű, díjköteles Szolgáltatásokat a Szolgáltatás időtartama alatt nem jogosult lemondani. Erre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó – az ÁSZF 6.5 pontjában foglalt kivétellel – megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
  5. A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat az ÁSZF 5. sz. mellékletében található nyilatkozatminták szerint gyakorolhatják. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a Korm. rendelet szerinti elállási vagy felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének, felmondás esetén a Szolgáltatási Díj időarányos részének visszatérítésére.
  6. A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjról számlát állít ki. A számla kiállítását követően a számlázási adatokban változtatás kizárólag elírás esetén kérhető.
 5. A Felek együttműködése
  1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.
  2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
  3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
  4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.
 6. Felek nyilatkozatai
  1. A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy
   1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató jogosult meghatározni.
   2. a kreditrendszerről szóló tájékoztatót és a Hirdetések rangsorolásának elveit a jelen ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza.
   3. a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.
   4. a Szolgáltató a Corporate Hirdetésekre és az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan úgynevezett automatikus előmoderálást végez az ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében az általa üzemeltetett algoritmus útján.
   5. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során az automata algoritmus kiszűri, a Felhasználó hirdetése mindaddig nem jelenik meg a Felületeken, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a hirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
   6. a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
   7. a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
   8. a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni.
   9. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
   10. a Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Felületeken küldött azon üzeneteket, amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit sérti vagy azzal ellentétes.
   11. a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
   12. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje.
   13. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
   14. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
   15. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
   16. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.
   17. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
   18. amennyiben Automata Betöltés útján tölt fel Hirdetést a Hirdetések Szolgáltató Felületén felvitt módosítása(i) a következő betöltéssel felülírásra kerül(nek) abban az esetben, ha azt a Felhasználó a saját rendszerében nem módosította.
   19. az Automata Betöltés használatával történő hibás adatok (amelyek a gépi validáción nem akadnak fenn) megjelenéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
   20. a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat.
   21. amennyiben a Szolgáltató erre irányuló felszólításában rögzített határidőben sem tesz eleget a 8.2.13. pontban foglalt kötelezettségének vagy a Szolgáltató valószínűsíti, hogy a 8.2.13 pont szerinti eset állhat fenn, a Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetését a „Figyelem valószínűleg faktoring ügylettel érintett hirdetés” felirattal ellátni.
   22. az az időtartam, amelyre a Corporate Hirdetését vagy az Ingatlanhirdetését „inaktív” státuszba teszi, a – határozott idejű – Szolgáltatás időtartamába beszámít.
   23. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
   24. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
   25. a Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó Ingatlanhirdetése nem felel meg jogszabályi, vagy ÁSZF-ben meghatározott követelményeknek (pl. új építésű Ingatlan vagy zöld otthon kritériumainak).
   26. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
   27. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
   28. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.
   29. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
   30. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 8.4. pontban rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
   31. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele 8.4. pontban vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
   32. egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel
   33. a Weboldalak akadály- és hibamentes elérése kizárólag a Google Chrome, Mozilla Firefox, a Safari, az Edge, a Samsung Internet Browser böngészők aktuális főverziójának, vagy az Android 8.0 verziójánál későbbi főverziójának használata mellett biztosított. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Weboldalakat nem a jelen 8.1.32 pontban meghatározott böngészőkön és azok verzióin használja, a Weboldalak normál működése nem biztosított, az így jelentkező hibákért, hiányosságokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
   34. a Szolgáltató az Ingatlanhirdetések megjelenítésén túl tematikus összefoglalók és cikkek megjelenésével támogatja az értékesítést, ezért jogosult az Ingatlanhirdetéseket vagy azok egy részét ilyen összefoglalókban, cikkekben feltüntetni.
   35. a Szolgáltató a Szerződés Szolgáltató általi teljesítésével kapcsolatos értékelés érdekében a Felhasználót megkeresheti.
  2. A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy
   1. tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik.
   2. a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.
   3. a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé.
   4. az Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg. Ha az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó alapterületként csak a 190 cm belmagasságot meghaladó, falakkal határolt, huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, fűthető helyiségek területét tüntetheti fel.
   5. amennyiben a Szolgáltató a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés esetén külön mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, ezeket a Felhasználó nem számítja bele az alapterületbe.
   6. telekterületként azt a területet és akkora méretben adja meg, amelynek tulajdon- vagy használati joga a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgyát képezi.
   7. amennyiben a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgya Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad, ennek tényét a megjegyzés mezőben feltünteti.
   8. az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel.
   9. félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott követelményeknek megfelelő helyiségeket tünteti fel.
   10. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy félszobaként.
   11. új építésű Ingatlanként kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt.
   12. új építésű Ingatlanként eladó kategóriában kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt. Új építésű Ingatlan kizárólag a 18.5.3 pontban meghatározott “Új építésű kiegészítő” Szolgáltatás megrendelése esetén hirdethető.
   13. új építésű Ingatlanként kiadó kategóriában kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 3 évnél nem régebben épült.
   14. zöld otthon kiegészítőt kizárólag az új építésű kiegészítő megrendelése esetén vehet igénybe, akkor, ha hirdetett Ingatlan megfelel a Zöld Otthon Program (https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-zop-termektajekoztato-20210916.pdf) jogszabályi feltételeinek.
   15. bérbeadásra vonatkozó Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés esetén a bérleti díjat havi díjban adja meg.
   16. amennyiben a Corporate Hirdetése vagy az Ingatlanhirdetése valamilyen faktor ügyletet von maga után, erről megfelelő tájékoztatást ad a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó megjegyzés rovatban.
   17. a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, és amelynek a felbontása legalább 800 x 600 pixel.
   18. a Hirdetés adatainál kizárólag belföldi telefonszámot ad meg.
   19. a Corporate Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárát vagy bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a hirdetés alapadatai között, mind a Felületen található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár vagy a bérleti díj ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni. Amennyiben a hirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a Felületen található megjegyzés rovatban szereplő vételár vagy bérleti díj nem azonos, a Szolgáltató jogosult módosítani a hirdetési alapadatokat a megjegyzés rovatban feltüntetett vételár vagy bérleti díj alapján.
   20. a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el.
   21. teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval.
   22. nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást végez vagy reklámoz, vagy egyéb erre vezető magatartást tanúsít.
  3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy
   1. a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakkal.
   2. az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Felületen történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik.
   3. az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba.
   4. az általa a Felületen közzé- és elérhetővé tett fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait.
    megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
   5. megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
   6. – amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
   7. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást.
  4. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése tekintetében évi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít.
 7. Tiltott magatartások
  1. A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 7., 8. és 9. fejezetébe – ütközik.
  2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 10. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
  3. A Szolgáltatással összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely
   1. több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre.
   2. homályos, pixeles vagy a láthatóságot zavaró minőségű.
   3. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol.
   4. nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol – ide nem értve a Display Hirdetést.
   5. a Felhasználó által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz.
   6. kerettel van ellátva.
   7. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz.
   8. negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.
   9. figyelemfelkeltés céljából manipulált.
   10. kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol.
   11. esztétikailag kifogásolható.
  4. Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult)
   1. Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő.
   2. egy Coporate Hirdetésben vagy Ingatlanhirdetésen belül több Ingatlant hirdetni. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az Ingatlan lakóingatlannak minősül és a Felhasználó az ahhoz szorosan kapcsolódó, de önálló Ingatlannak minősülő garázst, tárolót vagy telket is hirdetni kívánja.
   3. a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó megjegyzés rovatban a hirdetés létrehozása során megadott alapadatoktól eltérő adatokat, információkat – ideértve a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím, URL link stb.) is – közölni.
   4. a Corporate Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő vételárat és/vagy bérleti díjat napi egy alkalomnál többször megváltoztatni.
   5. a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az hirdetés céljával - Ingatlan értékesítésével, hasznosításával - kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik.
   6. a Corporate Hirdetést vagy az Ingatlanhirdetést olyan a jelen ÁSZF 18.5.4. pontja szerinti felirattal ellátni, amely nem felel meg a valóságnak.
   7. az „Ingatlanoskereső - Küldjön nekem üzenetet" Szolgáltatását marketing, reklám vagy egyéb, célhoz nem köthető üzenet küldésére használni.
   8. a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni.
   9. a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni.
   10. a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása).
   11. a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése.
   12. a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára kiadni.
   13. a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást.
   14. a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus.
   15. a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó vagy egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni.
   16. a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott hirdetőtáblán vagy molinón elhelyezett logót kitakarni vagy más módon eltüntetni, olvashatatlanná vagy felismerhetetlenné tenni.
   17. Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel).
   18. a duplikált Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés közzététele. Duplikáltnak minősül a hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy valamely Magánfelhasználó, több Regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy kiadás) vagy ugyanazokat a képeket több hirdetés esetében is felhasználja.
   19. azon Magánhirdető ingatlanközvetítés céljából történő megkeresése, amely Magánhirdetőnek az Ingatlanhirdetésén nem szerepel az „Ingatlanközvetítők megkeresését is szívesen fogadom” felirat.
 8. Szerződésszegés és Moderálás
  1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.
  2. A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét.
  3. A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.
  4. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le:
   1. a Regisztráció ellenőrzése,
   2. a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
   3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
   4. IP cím ellenőrzése,
   5. a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.
  5. A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:
   1. A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben:
    1. Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóval történő szerződéskötésre a Felhasználó kezdeményezésére automatikusan kerül sor, arra a Szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően ráhatása nincs, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Felhasználó a 13.5 pont szerinti Felhasználónak minősül, a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
   2. A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:
    1. Amennyiben a 10.5.1.1. pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni.
    2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
    3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak az abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   3. A Felhasználó által megadott adatok igazolása:
    1. A Szolgáltató a Moderálás keretében jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelőek és ennek érdekében a Felhasználótól okiratokat és további adatokat kérni, így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan helyrajzi számát, tulajdoni lapot, hiteles cégkivonatot, ingatlanközvetítői megbízási szerződés vagy személyi azonosító okmányok másolata.
    2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek 2 munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
    3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek a kérelemben megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   4. A nem regisztrált Felhasználóval szemben alkalmazható intézkedések:
    1. Amennyiben Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó szerződésszegést követ el (különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató, vagy a többi Felhasználó személyiségi jogait sértő megjegyzéseket tesz vagy ilyen üzeneteket küld), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy - összhangban a 6.4 ponttal - a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
 9. Szellemi Alkotások
  1. A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom:
   1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Felületeken, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn.
   2. A Felhasználó a Felületeken közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.
   3. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató.
  2. A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:
   1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá az „ingatlan.com” elnevezés, annak ábrás megjelenítése.
   2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás alapján lehet. A Felületek használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére.
   3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
 10. Adatkezelés
  1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót, amely a következő linken érhető el: https://info.ingatlan.com/adatvedelem/. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szerződés részét képezi.
 11. A Szerződés módosítása és megszűnése
  1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a Felületen.
  2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
  3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
  4. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
  5. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.
 12. Tájékoztatás a Fogyasztónak minősülő Felhasználók részére
  1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) előtt.
  2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.
 13. Kapcsolattartás
  1. A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani.
  2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:
   1. Elektronikus üzenet formájában a Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a segitunk@ingatlan.com e-mail címre.
   2. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.
  3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 15.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül.
  4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.
  5. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napjaa
   1. 15.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.
   2. a 15.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap.
 14. Záró rendelkezések
  1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.
  2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.
  3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.
  4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön.
  5. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
  6. A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.
 1. Szerződéstípusok
  1. Ráutaló magatartással megkötött Szerződés
   1. A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Weboldalakat felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e az ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem.
   2. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Weboldal elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a Szerződés a Weboldal elhagyását követően is hatályban marad.
   3. A Ráutaló magatartással létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja és nem is visszakereshető.
  2. Regisztráció útján megkötött Szerződés
   1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely Felületen.
   2. A Magánfelhasználókra vonatkozó rendelkezések
    1. A Regisztráció folyamata Magánfelhasználók számára:
     a) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” vagy Regisztráció” vagy „Hirdetés Feladása” menüpontra kattintással vagy a Mobilalkalmazásban az e-mail-es regisztráció kiválasztásával indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Magánfelhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót. A jelszó megerősítése kötelező.
     b) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – amennyiben van, a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.
     c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.
     d) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására. A Szolgáltató ezen levelében megküldi a Magánfelhasználó részére az ÁSZF-et, valamint az Ekertv. és a Korm. rendelet szerinti tájékoztatót.
     e) Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.
     f)A fenti e) alponttól eltérően az „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Magánfelhasználó és a Szolgáltató között, ha a Magánfelhasználó a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizet valamilyen díjköteles Szolgáltatást.
    2. A Magánfelhasználó a Regisztrációja aktiválását a Szolgáltató erről szóló levelének a Magánfelhasználó e-mail fiókjába történő megérkezéstől számított 72 órán belül kezdeményezheti. A jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Szolgáltató véglegesen törli a regisztrációt. Magánfelhasználó új Regisztrációt indíthat a 17.2.2.1. pont szerint.
    3. A Magánfelhasználó a regisztrációt a már meglévő Facebook vagy Google felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával is elvégezheti. A jelen pont szerinti regisztráció esetén a Magánfelhasználó a regisztrálok/belépek gombra kattintással fogadja el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.
    4. A Szolgáltató és a Magánfelhasználó között Regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre.
    5. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
   3. Az Office Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések
    1. A Regisztráció folyamata Office Hirdetők számára:
     a) Az Office Hirdető a Felületen található, „Regisztráció közvetítőknek” menüpontra kattintással indíthatja meg a regisztrációt. Az Office Hirdető köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges adatait.
     b) A regisztráció során az Office Hirdető megismerheti az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.
     c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentum elfogadását követően az Office Hirdető a „REGISZTRÁLOM AZ IRODÁMAT” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.
     d) Az Office Hirdető az a) ponttól eltérően is megkezdheti a regisztrációt a Felületen található kalkulátor (https://admin.ingatlan.com/kalkulator) igénybevételével. Ebben az esetben az Office Hirdetőnek a kalkulátor kitöltésével meg kell határoznia, hogy mely Szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, majd ezt követően – a „HIRDESS NÁLUNK” feliratra kattintva az a)-c) alpontok szerinti eljárást kell követnie.
     e) A Szolgáltató az a) vagy d) pont szerint beérkezett adatokat feldolgozza, továbbá az adatok és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások pontosítása és véglegesítése érdekében telefonos kapcsolatfelvétel útján megkeresi az Office Hirdetőt.
     f) Az adatok és a Szolgáltatások véglegesítését követően a Szolgáltató létrehozza az Office Hirdető felhasználói fiókját, majd e-mail-ben tájékoztatja az Office Hirdetőt a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges felhasználó nevéről és jelszaváról. Az Office Hirdető a felhasználói fiókjába történő első belépés során tudja a Szerződését megkötni az ÁSZF és az Ekertv. szerinti tájékoztató megismerését követően, azok elfogadásával. A Szerződés a jelen pont szerinti tájékoztató e-mail Office Hirdető részére történő megküldésével jön létre.
     g) A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozását követően megküldi az Office Hirdető részére a megrendelt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szolgáltatási Díjról szóló elektronikus díjbekérőt.
     h) Amennyiben az Office Hirdető a Szolgáltatási Díjat a díjbekérőben meghatározott határidőben nem fizeti meg, a regisztráció folyamatát újra kell kezdeni.
     i) A Szolgáltató a Szolgáltatási Díj megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja az Office Hirdető Szolgáltatását. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetése mellett a díjbekérőben meghatározott határidőben fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel.
    2. A Szolgáltató és az Office Hirdető között regisztrációval létrejött Szerződés határozott időtartamra jön létre.
    3. A Szerződés a Regisztrációt vagy – amennyiben az Office Hirdető Szolgáltatást is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő naptól számított 60. napon szűnik meg.
    4. Amennyiben az Office Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő meghosszabbítására az Office Hirdető korlátlanul jogosult. A jelen pont nem érinti a 17.2.3.3. pontban foglaltakat.
    5. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
  3. Elektronikus úton, Regisztráció nélkül megkötött Szerződés
   1. Szerződéskötés folyamata Lakópark és Display Hirdetők (a jelen 17.3.1. pontban a továbbiakban együttesen: Hirdető) esetében:
    a) A Szolgáltató elektronikus levelet küld a Hirdetőnek, amelyhez mellékeli a jelen ÁSZF 2. vagy 3 számú mellékletei szerinti, a Hirdető által megrendelni kívánt Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, továbbá amely tartalmazza a Szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez szükséges linket. A linkre kattintva a Hirdető el tudja fogadni a Szolgáltató által megküldött ajánlatot, az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá nyilatkozni tud elektronikus számla befogadásáról.
    b) Amennyiben a Hirdető elfogadja az ajánlatot, az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot, majd ezt követően a „Tovább a szerződéskötéshez” gombra kattintva ezt véglegesíti, a Szerződés létrejön a Felek között.
    c) A Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazoló elektronikus levelet
    küld a Hirdető részére.
   2. A Lakópark Hirdetővel létrejött Szerződés tárgya és időtartama

    1. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Lakópark Hirdető által megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Lakópark Hirdető részére, a Lakópark Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint.
    2. A Szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató Regisztrációhoz létre a Lakópark Hirdető részére a https://ingatlan.com weboldalon, amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Lakópark Hirdető rendelkezésére.
    3. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
    4. A Lakópark Hirdető kizárólag a Szerződés szerinti lakóparkban található Ingatlant hirdethet azzal, hogy legfeljebb annyi Ingatlant jogosult hirdetni, amennyi Ingatlan az adott Lakóparkban található. A jelen pont szerinti rendelkezést nem érinti, ha az adott Lakópark Szolgáltatási Csomagban több Ingatlanhirdetésére van lehetőség, mint amennyi Ingatlan a lakóparkban található
    5. A Lakópark Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát.
   3. A Display Hirdetővel létrejött Szerződés tárgya és időtartama
    1. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Display Hirdető által megrendelt Display Médiaajánlat szerinti – hirdetési felületet biztosít a Display Hirdető részére, a Display Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben
    2. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
    3. Lakóparkra vonatkozó Display Hirdetésre kizárólag az a Felhasználó jogosult Szerződést kötni, aki vagy amely egyben Lakópark Hirdetőnek is minősül.
    4. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
   4. Egyedi szerződés útján, írásban megkötött Szerződés
    1. A Corporate Hirdetésre vonatkozó Szerződés az ÁSZF 23. fejezetében meghatározott egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
 2. Szolgáltatások
  1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Kereső szolgáltatás : A kereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Adatbázisában a keresés időpontjában elérhető Ingatlanhirdetések között a Felhasználó – a Felületen rendelkezésre álló keresési feltételek és szűrők alapján – keresést tudjon eszközölni.
   2. Hirdetésjelentés: A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a jogszabályok és/vagy az ÁSZF rendelkezéseinek.
   3. Megosztás: A megosztás szolgáltatás alkalmazásával a Felhasználó tájékoztatás céljából jogosult az Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (pl. e-mail, Facebook vagy Twitter megosztás keretében).
   4. Nyomtatás: A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Ingatlanhirdetést átlátható és könnyen értelmezhető verzióban kinyomtassa.
   5. Telefonszám felfedés: A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult Magánhirdető által közzétett Ingatlanhirdetés esetében legfeljebb 10 (tíz), más Felhasználó által közzétett Ingatlanhirdetés esetén korlátlan számban megismerni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználó telefonos elérhetőségét.
   6. Levél küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó – az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását követően – jogosult elektronikus levelet küldeni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználónak.
   7. Hitelkalkuláció:A Szolgáltató a hitelkalkuláció szolgáltatás során lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó az Ingatlan megvásárláshoz esetlegesen szükséges kereskedelmi banki hitellel összefüggésben számításokat végezzen.
   8. Ingatlanoskereső: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által a Felületeken hitelesített ingatlanközvetítőként megjelölt természetes személyek között keresést eszközöljön.
   9. Energetikai tanúsítvány: A Felhasználónak lehetősége van az Ingatlan értékesítés esetén kötelező energetikai tanúsítvány elkészítésének megrendelésére. A Szolgáltatást a Szolgáltató alvállalkozó közreműködésével nyújtja.
  2. Valamennyi Regisztrációval rendelkező Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások: A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult valamennyi, a Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó által is igénybe vehető Szolgáltatás használatára azzal, hogy a 18.1.5 pontban meghatározott korlát nem alkalmazandó.
   2. Csoportosított nézet funkció: A csoportosított nézet funkció bekapcsolásával a Felhasználónak lehetősége van az azonos Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetések közül kizárólag egy Ingatlanhirdetés jelenik meg a találati listában.
   3. Ingatlanhirdetés mentés: A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetés hosszú távon történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett hirdetések” menüpont alatt érhetők el.
   4. Mentett keresés:A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont alatt érhetők el. A Felhasználónak egyszerre legfeljebb 50 Mentett keresése lehet.
   5. Hirdetésfigyelő: E szolgáltatás keretében a Felhasználó e-mail útján értesítést kap a Mentett keresés szolgáltatás szerinti szempontoknak megfelelő új, illetve meglévő, de adatmódosítással érintett, továbbá a fizetett Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók Ingatlanhirdetéseiről. A Szolgáltató a Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatás alapján megküldött Ingatlanhirdetéseket megkülönböztető jelöléssel ellátva szerepelteti az értesítésben. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy legfeljebb 5 (öt) Mentett keresés tekintetében állíthat be Hirdetésfigyelőt és csak olyan Mentett keresésekre állíthat be Hirdetésfigyelőt, amelyek találati listájában az Ingatlanhirdetések száma nem haladja meg az 5000 (ötezer) hirdetést. Amennyiben a Felhasználó által beállított szűrők alkalmazása esetén a találati lista - akár eredetileg, akár utólagosan - meghaladja az 5000 Ingatlanhirdetést, akkor a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználónak, hogy a keresést olyan szűrők alkalmazásával állítsa be, amelynek eredményeként a találati lista 5000-nél (ötezernél) kevesebb Ingatlanhirdetés megjelenítését tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató kérése ellenére nem változtat a mentett keresési listán, úgy a Szolgáltató a felhívástól számított 7 nap elteltével jogosult törölni a Hirdetésfigyelőt az érintett keresési listával összefüggésben.
   6. Ingatlanhirdetés elrejtése: Az Ingatlanhirdetés elrejtése funkcióval a Felhasználó jogosult az általa kiválasztott Ingatlanhirdetéseket a találati listából elrejteni. Az így elrejtett Ingatlanhirdetések a Felhasználó által később indított keresések során akkor sem jelennek meg a találati listában, ha egyébként azok megfelelnének a keresési feltételeknek.
   7. Moneycheck : A Moneycheck szolgáltatás keretében a Regisztrációval rendelkező Felhasználó adatainak megadását követően tájékoztatást kap a keresett ingatlan finanszírozási lehetőségéről. A Moneycheck szolgáltatás által kalkulált finanszírozási adatok (pl. törlesztőrészlet, stb.) a Felhasználó által megadott adatokon alapulnak, tájékoztató jellegűek és nem minősül ajánlattételnek.
   8. Üzenet küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó jogosult elektronikus üzenetet küldeni az Ingatlanhirdetést vagy Corporate Hirdetést feladó Felhasználónak."
  3. A Magánhirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Ingatlanhirdetés feladása:Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. Magánhirdető egyidejűleg legfeljebb 3 (három) aktív Ingatlanhirdetéssel rendelkezhet. Magánhirdető 3 (három) hónapon belül legfeljebb 4 (négy) Ingatlanhirdetést adhat fel. Amennyiben a Magánhirdető elérte a maximálisan feladható Ingatlanhirdetések számát, legközelebb csak akkor adhat fel újabb Ingatlanhirdetést, ha az első hirdetésfeladástól számított 3 hónap eltelt, azzal, hogy a feladott Ingatlanhirdetések számába az inaktív és a törölt Ingatlanhirdetések is beleszámítanak.
   2. Kiemelés: A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított keresési feltételek és szűrők alapján létrejött – találati listán előrébb jelenik meg, mint a kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott Ingatlanhirdetés hol jelenik meg a találati listában, attól függ, hogy adott pillanatban a Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttak el kiemeléssel, illetve, hogy mekkora volt a Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a találati lista elejére kerül.
   3. Védett telefonszám: A védett telefonszám szolgáltatás keretében a Szolgáltató egy virtuális telefonszámot biztosít a Magánhirdető részére annak érdekében, hogy a hirdetőnek ne kelljen a privát telefonszámát megadni a Felületeken. A Szolgáltató biztosítja, hogy a virtuális telefonszámra érkező hívások átirányításra kerüljenek a Magánhirdető által a Szolgáltatás megvásárlásakor megadott telefonszámra. A Szolgáltató a Magánhirdető kérése esetén,statisztikát biztosít a védett telefonszámra érkezett hívásokró
  4. Az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások
   1. Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával az Office Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára.
   2. Licit kiemelés: A licit kiemelés lehetővé teszi az Office Hirdető számára, hogy az Ingatlanhirdetés a találati listán kedvezőbb pozícióban jelenjen meg akként, hogy a kreditjeit felhasználva licitál az adott hirdetési pozícióra. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a licitálása során kialakult hirdetési sorrend más Felhasználók kiemelése folytán változhat. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az Ingatlanhirdetés a megszerzett pozícióját elveszítheti („lejjebb” kerül a találati listán). Az Office Hirdető a korábbi kedvezőbb pozíciót újabb licittel tudja biztosítani.
   3. Link külső honlapra: A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az Ingatlanhirdetésben az Office Hirdető külső honlapjára irányító linket helyezzen el.
   4. Iroda logó: A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető saját logója megjelenik az Ingatlanhirdetésen úgy, hogy az már a találati listán is látható.
   5. Céges/Saját honlap: A Szolgáltatás igénybevételének idejére a Szolgáltató saját honlapot hoz létre az Office Hirdető számára, ahol az Office Hirdető valamennyi saját Ingatlanhirdetése megjelenik. A saját honlap címe az Office Hirdető által megadott felhasználónévből kerül kialakításra.
   6. Fényképvédelem: Annak érdekében, hogy az Office Hirdető által feltöltött fényképek védelemben részesüljenek, a Szolgáltató az Office Hirdető irodájának logójával látja el azokat.
   7. Feltölthető youtube link: Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlant bemutató videólinket feltölteni. A videólink kizárólag a www.youtube.com weboldalra feltöltött videóra mutathat. A feltöltött videóra a jelen ÁSZF 9.3 pontja megfelelően alkalmazandó.
   8. Feltölthető virtuális bejárás link: Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlan virtuális bejárását lehetővé tevő linket feltölteni. A link kizárólag az ingatlanseta.hu, webseta.hu, 3dingatlan.com, magicview.hu, vrgo.hu, matterport.com weboldalakra mutathat. A feltöltött virtuális bejárás során megjelenő képekre a jelen ÁSZF 9.3 pontja megfelelően alkalmazandó.
  5. A Magánhirdetők és az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások
   1. Ingatlanhirdetés kiküldése hirdetésfigyelőben: A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ingatlanhirdetés feladását követően az Ingatlanhirdetés megjelenjen a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában. A Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetést annak adatainak megváltoztatását követően ismételten kiküldeni a Hirdetésfigyelőben.
   2. Prémium hirdetésfigyelő: A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető és az Office Hirdető Ingatlanhirdetése egy további alkalommal megjelenik a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában.
   3. Új építésű kiegészítő: A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető vagy az Office Hirdető Ingatlanhirdetése az új építésű ingatlan kategóriában jelenik meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. pontban támasztott követelményeknek megfelel.
   4. Felirat: A Magánhirdető és az Office Hirdető – a hirdetési cél hatékonyabb elérése érdekében – a Szolgáltató által előre megszövegezett és a Felületeken elérhető feliratokkal láthatja el az Ingatlanhirdetést. Az elérhető feliratok listáját és az azokhoz tartozó magyarázatokat az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza.
   5. Hirdetőtábla szolgáltatás: A hirdetőtábla igénybevételével és használatával a Magánhirdető és az Office Hirdető offline is professzionális hirdetőként jelenhet meg az Ingatlant kereső személyek számára. A hirdetőtábla szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül, annak megrendelése esetén, a Szolgáltató alvállalkozója a megrendeléstől számított 4 munkanapon belül leszállítja a hirdetőtáblát, továbbá a csomag részeként egy filctollat, egy gyorskötöző csomagot és a kitöltési segédletet.
   6. Statisztika: A statisztika szolgáltatás keretében a Szolgáltató statisztikát készít a Magánhirdető és az Office Hirdető hirdetéseinek látogatottságáról, amelyet a Magánhirdető és az Office Hirdető részére elérhetővé tesz a Felületeken.
   7. Zöld otthon kiegészítő: A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető és az Office Hirdető Ingatlanhirdetése az zöld otthon kategóriában, ezt jelölő ikonnal jelenik meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. és 8.2.13. pontokban támasztott követelményeknek megfelel
 1. Az Office Hirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések
  1. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó
   1. Az Office Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek az Office Hirdető kapcsolattartójaként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára.
   2. A referensek kötelesek az Office Hirdető logóját használni.
   3. A referens jogosult a saját adataival – amennyiben az adminisztrátor ezt előzetesen engedélyezte – és az általa kezelt Ingatlanhirdetésekkel és kreditekkel kapcsolatosan a Szolgáltatótól tájékoztatást és módosítást kérni.
   4. A referens nem jogosult az Office Hirdető olyan adatait vagy Szolgáltatásainak módosítását kérni, amelyekhez a Felületen nem fér hozzá, továbbá nem kérhet díjbekérő vagy számla módosítást, az előfizetés tartalmának módosítását, iroda adatok módosítását.
   5. Az Office Hirdető köteles a saját kezelőfelületén egy adminisztrátort regisztrálni. Az adminisztrátor jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatást rendelni, krediteket kezelni.
   6. Az Office Hirdető köteles a Regisztráció során kapcsolattartót regisztrálni. A kapcsolattartó jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni. A Szolgáltató – amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik – a Regisztrációval és a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat a kapcsolattartóval közli. A referenseket is érintő egyéb közléseket, tájékoztatásokat és értesítéseket a Szolgáltató a referensek részére is megküldheti
   7. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet.
   8. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett.
   9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként, adminisztrátorként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Office Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   10. Az Office Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek, az adminisztrátorok és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.
   11. A jelen pont szerinti esetekben a referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó kizárólag a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a referensek, az adminisztrátor és a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a referens, az adminisztrátor vagy a kapcsolattartó Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe.
   12. A nem természetes személy Office Hirdető mindenkori vezető tisztségviselője vagy cégvezetője automatikusan kapcsolattartónak minősül, azzal, hogy a vezető tisztségviselői és cégvezetői – így kapcsolattartói – minőség ellenőrzését a Szolgáltató az ilyen személyek részéről történő minden megkeresés esetében – a hatályos cégkivonat lekérdezése és vizsgálata mellett – elvégzi.
  2. Kreditrendszer
   1. A Szolgáltató az Office Hirdetőnek a Szerződés keretében megrendelt Szolgáltatási csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá.
   2. Az Office Hirdető a megrendelt Szolgáltatási Csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít.
   3. Az Office Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg.
   4. Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 13 hónapon belül nem használja fel, a kreditek elvesznek, azokat az Office Hirdető később már nem jogosult felhasználni
   5. Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 1 (egy) éven belül nem használja fel, a kreditek elvesznek, azokat az Office Hirdető később már nem jogosult felhasználni.
   6. Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel.
   7. A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg.
  3. Felek jogai és kötelezettségei
   1. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát.
   2. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy Ingatlanhirdetést csak manuálisan, vagy – amennyiben arra jogosult – Automata Betöltés útján tölthet fel. Minden ezektől eltérő esetben a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 10. fejezetében rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni.
   3. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt és kifizetett Szolgáltatás esetén kizárólag telefonon és az általa választott havi vagy negyedéves fizetési időszak számlán feltüntetett kezdőnapját megelőző második munkanapig jelezheti elállási vagy módosítási szándékát.
   4. Az Office Hirdető naptári évenként egy alkalommal jogosult meglévő Szolgáltatási csomagjának legfeljebb 3 naptári nappal történő díjmentes meghosszabbítását kezdeményezni.
   5. Az Office Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Magánhirdetők Ingatlanhirdetéseire keres rá, a „Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek!” felirattal ellátott Ingatlanhirdetések nem jelennek meg a találati listában.
   6. Az Office Hirdető köteles a Felületeken rendszeresített bejelentőlapon a Szolgáltató irányába haladéktalanul bejelenteni az Office Hirdető nevének vagy székhelyének megváltozását, a személyében bekövetkező cégjogi jogutódlást, valamint a Szerződés átruházására irányuló szándékát. A Szolgáltató a bejelentést követő 3 munkanapon belül jegyzi be a név- vagy székhelyváltozást és a cégjogi jogutódlás eredményeként bekövetkezett változásokat, valamint bírálja el, hogy hozzájárul-e a Szerződés átruházásához. A Szolgáltató nem járul hozzá a Szerződés átruházáshoz, amennyiben azt az Office Hirdető az általa utoljára igénybe vett Szolgáltatás időtartamának lejártát követő és a Szerződés 17.2.3.3. pont szerinti megszűnése közötti időszakban kezdeményezi.
  4. A Szolgáltatási Díj
   1. A Szolgáltató bármely díjköteles Szolgáltatás megrendelése esetén díjbekérőt, majd annak kiegyenlítését követően Elektronikus Számlát küld az Office Hirdető részére az általa megadott e-mail címre.
   2. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a díjbekérő sorszáma pontosan feltüntetésre kerül és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
   3. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatási Díj fentiek szerinti megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a díjbekérőben meghatározott határidőben és a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetésével fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel.
   4. A Szolgáltatási Díj megfizetésére bankkártyás fizetés, banki átutalás vagy a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő befizetés útján van lehetőség. A fizetési módok részletes tájékoztatója a https://info.ingatlan.com/fizetesi-lehetosegek-irodaknak/ linkre kattintva érhető el.
   5. Több díjbekérő egy átutalás vagy bankfiókban történő egy befizetés keretében (azaz egy tranzakcióval) nem teljesíthető.
   6. Amennyiben az Office Hirdető banki átutalása vagy bankfiókba történő befizetése több díjbekérőre vonatkozik, vagy a közlemény rovatban nem kizárólag a díjbekérő sorszáma kerül feltüntetésre, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató az összeget visszautalja az Office Hirdető részére. Bankfióki befizetés, illetve a visszautalás meghiúsulása esetén az Office Hirdető köteles a Szolgáltatónak a visszafizetéshez szükséges adatokat megadni.
   7. A Szolgáltató bizonyos Szolgáltatások esetében lehetőséget biztosít a Szolgáltatási Díjnak bankkártyás fizetés útján történő teljesítésére is. Az Office Hirdető a Szolgáltatási Díj megfizetéséről e-mailben kap visszajelzést. A Szolgáltató a Szolgáltatásról kiállított számlát külön e-mailben küldi meg az Office Hirdető részére. A Szolgáltatási Díj jelen pont szerint történő megfizetése esetén a Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
 1. A Magánhirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések
  1. A Magánhirdető által igénybe vehető Szolgáltatásokat kizárólag Ingatlanhirdetés feladása esetén lehet igénybe venni.
  2. A Magánhirdető által ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatást a Szolgáltató a megrendelés pillanatától kezdődően nyújtja.
  3. A Szolgáltatási Díj megfizetésére bankkártya vagy mobiltelefon használatával, banki átutalás útján, vagy a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő készpénzes befizetés útján van lehetőség. A fizetési módok részletes tájékoztatója a https://info.ingatlan.com/magan/fizetesi-lehetosegek/ linkre kattintva érhető el.
  4. A Magánhirdető a díjköteles Szolgáltatás Felületen történő megrendelésének véglegesítéséhez köteles a Szolgáltatási Díjat megfizetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a Szolgáltatási Díj a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul – banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény (hirdetési azonosító) pontos feltüntetése mellet – pontos összegben jóváírásra kerül. Banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény rovatban kizárólag a hirdetési azonosító sorszáma tüntethető fel.
  5. A Magánhirdető a díjköteles Szolgáltatás Felületen történő megrendelésének véglegesítéséhez köteles a Szolgáltatási Díjat megfizetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a Szolgáltatási Díj a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul – banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény (megrendelésazonosító) pontos feltüntetése mellett – pontos összegben jóváírásra kerül. Banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény rovatban kizárólag a megrendelésazonosító sorszáma tüntethető fel.
  6. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltatási Díj megfizetését követően aktiválja.
  7. Több Ingatlanhirdetésre vonatkozó Szolgáltatási Díj egy átutalás vagy bankfiókban történő egy befizetés keretében (azaz egy tranzakcióval) nem teljesíthető.
  8. Amennyiben a Magánhirdető befizetése több Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó Szolgáltatási Díjra vonatkozik, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató a kapott összeget visszautalja a Magánhirdető részére. A visszautalás meghiúsulása esetén a Magánhirdető köteles a Szolgáltatónak a visszafizetéshez szükséges adatokat megadni.
  9. A Magánhirdető a befizetett Szolgáltatási Díjról e-mailben kap visszajelzést, amely a részére kiállított számlát is tartalmazza.
 1. A Lakópark Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések
  1. A Lakópark Hirdetőkre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  2. A Szerződés létrejötte, tárgya és időtartama
   1. A Szerződés az ÁSZF 2. számú mellékletét képező egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
   2. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Lakópark Hirdető által megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Lakópark Hirdető részére, a Lakópark Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint.
   3. A Szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató Regisztrációt hoz létre a Lakópark Hirdető részére a https://ingatlan.com weboldalon, amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Lakópark Hirdető rendelkezésére.
   4. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
   5. A Lakópark Hirdető kizárólag a Szerződés szerinti lakóparkban található Ingatlant hirdethet azzal, hogy legfeljebb annyi Ingatlant jogosult hirdetni, amennyi Ingatlan az adott Lakóparkban található. A jelen pont szerinti rendelkezést nem érinti, ha az adott Lakópark Szolgáltatási Csomagban több Ingatlanhirdetésére van lehetőség, mint amennyi Ingatlan a lakóparkban található.
   6. A Lakópark Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát.
  3. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó
   1. A Lakópark Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek a Lakópark Hirdetők kapcsolattartóiként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók irányába
   2. .Referens neveként fiktív név is megadható.
   3. A Lakópark Hirdető nem jogosult a saját kezelőfelületén adminisztrátorokat regisztrálni. A Lakópark Hirdető által a kezelőfelületen adminisztrátorként regisztrált személyeket törli, amelyről egyidejűleg a Lakópark Hirdetőt tájékoztatja.
   4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként történő regisztrációját – az érintett Lakópark Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   5. Kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet.
   6. Amennyiben a referens természetes személy, illetve a kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett.
   7. A Szolgáltató Szerződéssel összefüggésben a Lakópark Hirdető által a Szerződés megkötésekor kapcsolattartóként megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot. A kezelőfelület a kapcsolattartót automatikusan referensként kezeli, ezért rá a referensekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.
   8. Az Office Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.
   9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Lakópark Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   10. A jelen pont szerinti esetekben a kapcsolattartó kizárólag a Szerződésben vagy Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a kapcsolattartó Szerződésben meghatározott vagy a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe.
  4. Kreditrendszer
   1. A Lakópark Hirdető a Szerződés keretében megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá. A Szolgáltató a Lakópark Szolgáltatási Csomagnak megfelelő krediteket minden hónap első napján bocsátja a Lakópark Hirdető rendelkezésére. A Lakópark Hirdető a krediteket mindig az adott tárgyhónap végéig jogosult felhasználni. A tárgyhó során fel nem használt kreditek a tárgyhó végén elvesznek, azok nem halmozhatók és a következő hónapban nem kerülnek jóváírásra.
   2. Ha a Lakópark Szolgáltatási Csomag megrendelése nem a hónap első napjára vagy lejárta nem a hónap utolsó napjára esik, akkor a Lakópark Szolgáltatási Csomaghoz járó kreditek a tört hónapra vonatkozóan arányosan illetik meg a Lakópark Hirdetőt.
   3. A Lakópark Hirdető a megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít. Az így vásárolt kreditek a hónap végén tovább vihetők, halmozhatók.
   4. A Lakópark Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg.
   5. Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel.
   6. A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg.
  5. A Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek
   1. A Lakópark Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
   2. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosult az adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső Szolgáltatási Díjat az első vagy utolsó nem tört hónap számlájában feltüntetni.
   3. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően – elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki.
   4. A Szolgáltatási Díjat a Lakópark Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell tüntetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a számla sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
   5. Amennyiben a Lakópark Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Lakópark Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
  6. A Szerződés megszűnése
   1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási idővel felmondani.
   2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni
 1. A Display Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések
  1. A Display Hirdetőre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  2. A Szerződés létrejötte, tárgya és időtartama
   1. A Szerződés az ÁSZF 3. számú mellékletét képező egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
   2. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Display Hirdető által megrendelt Display Médiaajánlat szerinti – hirdetési felületet biztosít a Display Hirdető részére, a Display Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint.
   3. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
   4. Lakóparkra vonatkozó Display Hirdetésre kizárólag az a Felhasználó jogosult Szerződést kötni, aki vagy amely egyben Lakópark Hirdetőnek is minősül.
  3. Felek jogai és kötelezettségei
   1. A Display Hirdető köteles a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételi időpontja előtt legalább 5 munkanappal a https://sales.ingatlan.com/specifikacio/ linken elérhető technikai specifikációnak megfelelő Display Hirdetést a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
   2. A Szolgáltató jogosult a közzététel előtt a Display Hirdetést tesztelni. A tesztelés során felmerülő hibákról a Szolgáltató tájékoztatja a Display Hirdetőt; a hibák kijavítása a Display Hirdető feladata. Amennyiben a Display Hirdető nem javítja ki a Szolgáltató által jelzett hibákat a hibajelzéstől számított 3 munkanapon belül, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni.
   3. A Display Hirdető változtatási igényt a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételi időpontja előtt legfeljebb 3 munkanappal terjeszthet elő. E határidő lejártát követően a Szolgáltató változtatási igényt nem fogad el, és nem felel a nem teljesített módosítási igényekből eredő károkért.
   4. A Display Hirdetés – a Szerződésben meghatározott – Felületen történő elhelyezését, illetve megjelenési helyét a Szolgáltató határozza meg.
   5. Szöveges Display Hirdetés (pl. PR cikk) úgy tehető közzé, hogy annak reklám jellege a Display Hirdetés szövegéből egyértelműen kiderüljön, annak valódi természetét a Display Hirdetés nem leplezheti.
   6. Politikai tartalmú Display Hirdetés kizárólag „Fizetett politikai hirdetés” felirattal megjelölve kerülhet közzétételre.
   7. A Display Hirdető a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételéi időpontját megelőző 5. munkanapig jogosult a Szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli Jognyilatkozatával elállni. A Jognyilatkozatnak a jelen pontban rögzített határidőig meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz.
   8. A Felületeken közzétett Display Hirdetés megjelenési (AV) és kattintás (CT) számai mérése vonatkozásában a Szolgáltató alvállalkozója (Adverticum Zrt.) által mért adatok az irányadók. A Szolgáltató az így mért adatokhoz online hozzáférést biztosít a Display Hirdető részére.
   9. A Szolgáltató a Display Hirdetés tartalmáért nem felel. A Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Display Hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, sérti vagy sértheti harmadik személyek jogait vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit.
   10. Ha a Display Hirdetés a Szolgáltatónak felróható ok miatt (pl. szerverleállás) nem jelenik meg a – Szerződésben meghatározott – Felületen, a Szolgáltató a közzététel időtartamát a kiesés időtartamával meghosszabbítja. E körben a Szolgáltató kizárólag a Felületek üzemeltetéséért, felügyeletéért, illetve elérhetőségéért vállal felelősséget, más honlapok és felületek esetében a Szolgáltató felelőssége kizárt. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Display Hirdetéshez kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
  4. A Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek
   1. A Display Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
   2. A Szolgáltató azt követően jogosult a számláját kiállítani, hogy a Display Hirdetés először megjelenik a – Szerződésben meghatározott – Felületen.
   3. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosult az adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső Szolgáltatási Díjat az első vagy utolsó nem tört hónap számlájában feltüntetni.
   4. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően – elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki.
   5. A Szolgáltatási Díjat a Display Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell tüntetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a számla sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
   6. Amennyiben a Display Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Display Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
   7. Amennyiben a Display Hirdető a számla kiegyenlítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Display Hirdetés közzétételének felfüggesztésére. A közzététel felfüggesztéséről, a Szolgáltató e-mail útján értesíti a Display Hirdetőt. Amennyiben a Display Hirdető a jelen pont szerinti értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen pont szerinti felfüggesztés időtartama beleszámít a Display Hirdetés Szerződésben meghatározott közzétételi időtartamába.
  5. A Szerződés megszűnése
   1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási idővel felmondani.
   2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni.
 1. Az Corporate Hirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések
  1. A Corporate Hirdetőkre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  2. A Szerződés létrejötte, tárgya és időtartama
   • A Szerződés az ÁSZF 4. számú mellékletét képező egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
   • A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Corporate Hirdető által megrendelt szolgáltatási csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Corporate Hirdető részére, a Corporate Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint
   • A Szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató Regisztrációt hoz létre a Corporate Hirdető részére a https://ingatlan.com weboldalon, amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Corporate Hirdető rendelkezésére.
   • A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
   • A Corporate Hirdető kizárólag Corporate Hirdetést tehet közzé. A Corporate Hirdető legfeljebb 30 (harminc) Corporate Hirdetést tehet közzé.
  3. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó
   • A Corporate Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek a Corporate Hirdetők kapcsolattartóiként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók irányába.
   • Referens neveként fiktív név is megadható.
   • A Corporate Hirdető nem jogosult a saját kezelőfelületén adminisztrátorokat regisztrálni. A Corporate Hirdető által a kezelőfelületen adminisztrátorként regisztrált személyeket törli, amelyről egyidejűleg a Corporate Hirdetőt tájékoztatja.
   • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként történő regisztrációját – az érintett Corporate Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   • Kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet.
   • Amennyiben a referens természetes személy, illetve a kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett.
   • A Szolgáltató Szerződéssel összefüggésben a Corporate Hirdető által a Szerződés megkötésekor kapcsolattartóként megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot. A kezelőfelület a kapcsolattartót automatikusan referensként kezeli, ezért rá a referensekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.
   • A Corporate Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.
   • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetesszemélyek referensként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Corporate Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   • A jelen pont szerinti esetekben a kapcsolattartó kizárólag a Szerződésben vagy Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a kapcsolattartó Szerződésben meghatározott vagy a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe.
  4. Kreditrendszer
   • A Szolgáltató a Szerződés keretében megrendelt szolgáltatási csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá. A Szolgáltató a szolgáltatási csomagnak megfelelő krediteket minden hónap első napján bocsátja a Corporate Hirdető rendelkezésére. A Corporate Hirdető a krediteket mindig az adott tárgyhónap végéig jogosult felhasználni. A tárgyhó során fel nem használt kreditek a tárgyhó végén elvesznek, azok nem halmozhatók és a következő hónapban nem kerülnek jóváírásra.
   • Ha a szolgáltatási csomag megrendelése nem a hónap első napjára vagy lejárta nem a hónap utolsó napjára esik, akkor a szolgáltatási csomaghoz járó kreditek a tört hónapra vonatkozóan arányosan illetik meg a Coporate Hirdetőt.
   • A Corporate Hirdető a megrendelt szolgáltatási csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít. Az így vásárolt kreditek a hónap végén tovább vihetők,halmozhatók.
   • A Corporate Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg.
   • Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel.
   • A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg.
  5. A Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek
   • A Corporate Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
   • A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosult az adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső Szolgáltatási Díjat az első vagy utolsó nem tört hónap számlájában feltüntetni.
   • A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően – elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki
   • A Szolgáltatási Díjat a Corporate Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell tüntetni. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a számla sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
   • Amennyiben a Corporate Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Corporate Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
  6. A Szerződés megszűnése
   • A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási idővel felmondani.
   • A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni.

Mellékletek